Shawano Cinema
1494 E Green Bay St
Shawano, WI 54166
715-524-3636

SHOWTIMESPRINT

THE HITMAN'S WIFE'S BODYGUARD

Sat, Jun 19
2:45 5:00 7:15
Sun, Jun 20
2:45 5:00 7:15
Mon, Jun 21
2:45 5:00 7:15
Tue, Jun 22
2:45 5:00 7:15
Wed, Jun 23
2:45 5:00 7:15
Thu, Jun 24
2:45 5:00 7:15

PETER RABBIT 2: THE RUNAWAY

Sat, Jun 19
3:00 5:00 7:00
Sun, Jun 20
3:00 5:00 7:00
Mon, Jun 21
3:00 5:00 7:00
Tue, Jun 22
3:00 5:00 7:00
Wed, Jun 23
3:00 5:00 7:00
Thu, Jun 24
3:00 5:00 7:00

IN THE HEIGHTS

Sat, Jun 19
2:00 5:00 7:45
Sun, Jun 20
2:00 5:00 7:45
Mon, Jun 21
2:00 5:00 7:45
Tue, Jun 22
2:00 5:00 7:45
Wed, Jun 23
2:00 5:00 7:45
Thu, Jun 24
2:00 5:00 7:45

A QUIET PLACE PART II (OUTDOOR THEATER)

Sat, Jun 19
9:15
Sun, Jun 20
9:15
Mon, Jun 21
9:15
Tue, Jun 22
9:15
Wed, Jun 23
9:15
Thu, Jun 24
9:15

THE CONJURING: THE DEVIL MADE ME DO IT

Sat, Jun 19
2:15 4:45 7:15
Sun, Jun 20
2:15 4:45 7:15
Mon, Jun 21
2:15 4:45 7:15
Tue, Jun 22
2:15 4:45 7:15
Wed, Jun 23
2:15 4:45 7:15
Thu, Jun 24
2:15 4:45 7:15